Archive for December 6th, 2012

Chuyện VN mãi mãi là tào lao

Đọc bản tin “Mẫu CMND mới là trái luật nhưng VN vẫn làm” tự nhiên thấy tức cười… Tức cười vì chuyện các bác cứ nêu vấn đề  nào là VN làm trái công ước quốc tế, hay VN biết …

Continue Reading...