Archive for December 5th, 2012

HT_ThichHoGiaca

Cắp nhặt đôi dòng, thương nhớ theo

Hương lòng muốn tỏ Linh giác có hay, ‘Xe pháp chờ người chuyển bánh Thuyền từ đợi kẻ nhổ neo,’ Hộ Giác Ðầu Ðà, ‘Như Lai sứ giả, Giáo hội đại sư, Duyên độ sanh một mảnh thuyền từ’ Nỡ lòng …

Continue Reading...