Buồn vui con nước bỏ xa bờ…

A-3825x2550

Bến cát in hằn vết nhăn của sóng, buồn vui con nước bỏ xa bờ, và nằm trơ quả tim đã đá cuội…

[ 'Titanic' Theme Song: My Heart Will Go On Celine Dion, 1997 ]

Leave a Comment


8 × = seventy two