Cắp nhặt đôi dòng, thương nhớ theo

HT_ThichHoGiaca

Hương lòng muốn tỏ
Linh giác có hay,
‘Xe pháp chờ người chuyển bánh
Thuyền từ đợi kẻ nhổ neo,’

Hộ Giác Ðầu Ðà,
‘Như Lai sứ giả, Giáo hội đại sư,
Duyên độ sanh một mảnh thuyền từ’

Nỡ lòng sao
Tây thiên phi tích!?

Ngày 5 tháng 12, 2012
UYÊN NGUYÊN

Những ngày thỉnh Ôn chủ trì Hợp nhất Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ 2004 - Từ trái, hàng đứng: Anh chị Minh Khai Nguyễn Văn Nở; trưởng niên Năng Kính Nguyễn Hữu Huy; Trưởng niên Nguyên Cần Tôn Nữ Dung Kiều; Trưởng niên Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp; trưởng niên Tâm Hòa Lê Quang Dật; cố trưởng niên Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê và trưởng niên Tuệ Linh Nguyễn Công Sản. Hàng ngồi: Quảng Pháp và Ôn (Ảnh tư liệu: Hoa Ðàm)

Chữ nghiêng: Trích trong ‘Pháp Sự Khoa Nghi’ của Ðức Ðệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Leave a Comment


2 × = sixteen