Bố chồng là Việt cộng!

1. Một ông khách đến đăng cáo phó vợ chết. Đến phần liệt kê tang gia, ông ghi “trưởng nam: bác sỹ Bla Bla Bla/thứ nữ: bác sỹ Blà Blà Blà…” Cô phụ trách đánh máy nhìn bản nháp của …

Continue Reading...

Cõi nhân gian

Bố chồng là Việt cộng!

1. Một ông khách đến đăng cáo phó vợ chết. Đến

“Chiều ra biển đứng ê chề…”

Có lẽ tôi đã không làm siêng đến mức

Tám cuối tuần

Lâu lâu lại 8 cuối tuần

Hồi trước hay viết 'Tám cuối tuần" để ai

sunlight

Chạy trời không khỏi nắng

Là câu mà thầy lý Tâm La nói huỵch